Gwarancja i usługi posprzedażne

W naszym sklepie zakupisz produkty najwyższej jakości i trwałości. Oferujemy kompleksową gwarancję na wszystkie urządzenia elektryczne:

  • inhalator tłokowy Brionchol
  • nawilżacze powietrza LANAFORM
  • dyfuzory ultradźwiękowe LANAFORM

zwane dalej “urządzeniami”.

Okres trwania gwarancji

PPHU KEJ Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzeń przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. W tym czasie wady wyrobu będą bezpłatnie usuwane przez firmę KEJ w terminie 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia urządzenia do siedziby firmy. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy wyrobu.

Utrata gwarancji

Twoje urządzenie traci ochronę gwarancyjną w sytuacjach:

  • użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
  • zniszczenia urządzenia, w tym zalania, rozbicia itp. w wyniku działań celowych bądź nieszczęśliwego wypadku
  • samodzielnej próby naprawy urządzenia lub naprawy w punkcie innym, niż siedziba firmy KEJ
  • PPHU KEJ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nebulizator w przypadku jego napełnienia olejkiem eterycznym lub substancją bądź lekiem, które je zawierają.

Jak skorzystać z usługi gwarancyjnej?

Urządzenie, wraz z pełnym wyposażeniem, należy odpowiednio zabezpieczyć i wysłać na adres: PPHU KEJ Sp. z.o.o. Cikowice 241, 32-700 Bochnia.

Zachęcamy do załączenia potwierdzenia zakupu urządzenia oraz wypełnionej karty gwarancyjnej, co usprawni proces.

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących procesu gwarancyjnego, sposobu dostarczenia urządzenia bądź innych niejasności, zachęcamy do kontaktu:

Ustawa o „Zużytym sprzęcie Elektrycznym i elektronicznym”

Art. 36. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Art. 38. System zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu, który tworzą zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy, podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględnia gęstość zaludnienia.

Art. 39. Dystrybutor jest obowiązany do:

1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:

a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,

b) oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1;

2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;

3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zakupy!

Dodatkowo nie przegapisz więcej informacji o rabatach, wyprzedażach i najnowszych trendach.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.